portrét portrét portrét portrét portrét portrét portrét

Strelička & Partners

česká advokátní kancelář se zaměřením
na obchodní právo a právo veřejného investování

Všechny novinky

Novinky

Nejvyšší soud k neplatnosti dohody o ceně v rozsahu přesahujícím cenu obvyklou v rámci VZMR

Ve svém rozsudku ze dne 28. 1. 2016, sp. zn. 23 Cdo 459/2014, se Nejvyšší soud zabýval otázkou, zda se v případě veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) zadávané na základě výjimky tzv. mimo režim ZVZ uplatní pravidlo uvedené v § 12 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., podle kterého lze při úplatném nabývání majetku sjednat cenu pouze do výše rovnající se ocenění tohoto majetku podle zvláštního právního předpisu. Posouzení této otázky má totiž zásadní význam pro závěr o (ne)platnosti ceny sjednané v rámci zadávání VZMR v rozsahu rozdílu, o který sjednaná cena překročila přípustnou výši (cenu obvyklou).

Detail

Nové nařízení EU o ochraně osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 nazvané „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“. Nové nařízení nahradí směrnici č. 95/46/ES, která je v současné době implementována v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Detail